Vår forpliktelse

Åpenhetsloven og menneskerettigheter i leverandørkjeder

Åpenhetsloven ble vedtatt i Stortinget 10. juni 2021. Den nye loven setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven krever at større virksomheter gjør aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold, offentliggjør en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene og besvarer informasjonskrav fra allmennheten. Åpenhetsloven gjelder fra 1. juli 2022. Plug-in Norge omfattes av denne nye loven og vi jobber aktivt for å sikre at vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår egen virksomhet og i leverandørkjeden vår.

Vårt arbeid med aktsomhetsvurderingene innebærer en overordnet analyse og informasjonsinnhenting for egen virksomhet, leverandører og forretningspartnere. Formålet med dette er å identifisere hvilke områder som utgjør høyest risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Etter at det totale antallet Leverandører var identifisert, ble det gjort en vurdering av hvilke Leverandører som skulle følges opp ved videre kartlegging. Vi har ved kartleggingen for 2023 funnet det mest riktig å prioritere Leverandørene til våre produkter, samt noen av tjenestene som kjøpes inn til egen virksomhet.
Som metode i den videre kartleggingen så vi først på allment tilgjengelig informasjon om risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, hovedsakelig knyttet til de aktuelle Leverandørenes geografi og bransje. Det ble benyttet rapporter og informasjon fra OECD, Norsk kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv internasjonale organisasjoner, interesseorganisasjoner, og menneskerettighetsinstitusjoner, samt risikolister fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Det ble deretter sendt et spørreskjema til de aktuelle Leverandørene med sentrale spørsmål, herunder om Leverandørene kjente til om deres egen virksomhet, deres leverandørkjeder eller forretningsforbindelser innebar en risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Hele redegjørelsen samt konklusjon etter gjennomførte aktsomhetsvurderinger kan du lese her:

Ved spørsmål, send en e-post til
aapenhetsloven@plug-in.no