Personvernerklæring

for Plug-in Norge AS
Gjeldende fra 01.01.20

1. OM PERSONVERNERKLÆRINGEN
Personvern er viktig både for våre kunder og oss i Plug-in Norge AS (heretter omtalt som «Plug-in
Norge», «vi» og «oss»). Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern, og all vår
innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning.
Plug-in Norge, ved Markeds-/driftsdirektør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av
personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt
punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger
du har krav på når det samles inn opplysninger og generell informasjon om hvordan vi behandler
personopplysninger.
Personvernerklæringen gjelder bruk av våre tjenester tilknyttet Plug-in Norge, samt ethvert besøk på
våre nettsider. Her kan du bl.a. lese om formålet for behandlingen av personopplysninger under
punktet om hva vi bruker opplysningene til (punkt 5), samt hvilke opplysninger vi samler inn (punkt
4), hvordan vi gjør det (punkt 3) og hvordan du kan administrere ditt samtykke til vår behandling av
personopplysningene dine (punkt 9).
Ved å benytte Plug-in Norge samtykker du til at vi kan samle inn og behandle personopplysninger om
deg som beskrevet under.
Ditt samtykke – og eventuelle senere samtykker – utgjør vårt grunnlag for å kunne behandle dine
personopplysninger. I visse tilfeller vil noe av behandlingen også kunne ha sitt behandlingsgrunnlag i
norsk lov.

2. HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?
Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson,
for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse. Opplysninger om hvordan du
bruker Plug-in Norge, for eksempel identifisering og sporing av brukernavigering på vår nettside
gjennom informasjonskapsler/«cookies» anses også som personopplysninger. Se for øvrig avsnittet
«Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg», angående hvilke personopplysninger denne
erklæringen gjelder.

3. HVORDAN SAMLER VI INN OPPLYSNINGER OM DEG?
Det er frivillig å oppgi personopplysninger til oss, men dersom du velger å la være er det mulig at vi
ikke kan yte deg våre tjenester. Du kan også når som helst trekke ditt samtykke tilbake (ved å sende
e-post til post@plug-in.no).
Vi benytter anerkjente IT-verktøy og metoder for å holde informasjonen din sikker når den overføres
fra deg gjennom internett til våre servere, samt når opplysningene lagres og behandles.

4. HVILKEN INFORMASJON SAMLER VI OM DEG?
Dersom du bruker skjemaene på nettsidene kan du bli bedt om å f.eks. legge ved dokumenter, oppgi
navn, epost, telefonnummer, adresse. Målet med å ha integrerte skjema er å kunne yte best mulig
service, samt å svare deg på henvendelsene dine. Ingen av opplysningene du gir fra deg blir gitt eller
solgt videre til tredjeparter med mindre dette står tydelig beskrevet i skjemaet. I skjemaene blir du
bedt om å fylle inn alle felt som er nødvendige for å behandle henvendelsen din. Dette er for å unngå
spam og andre useriøse henvendelser. Det er likevel frivillig å oppgi opplysninger i de integrerte
skjemaene på nettsidene. Ønsker du ikke å oppgi den nødvendige informasjonen på nettsidene, kan
du sende e-post eller ringe direkte til oss på epost: post@plug-in.no eller telefon: +47 91 00 11 22
Andre personopplysninger som kan bli samlet inn er grunnleggende informasjon, så som navn og
kontaktdetaljer, fødselsdato og personnummer, opplysninger om kundeforholdet, som
betalingsopplysninger mm., samt e-post meldinger som er sendt i vårt system.

5. HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Vi jobber hele tiden for å gi deg en tilpasset og god opplevelse av Plug-in Norge. Vi bruker
informasjon som vi registrerer om deg til følgende formål:
• Overholdelse av lovbestemmelser: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre
lovfestede plikter, f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for
kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.
• Andre formål du har samtykket til i: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert
annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.
I samtlige av de ovennevnte tilfeller behandler vi kun personopplysninger i den grad det er
nødvendig og forenelig med de angitte formålene, og vi vil alltid ta hensyn til behovet for beskyttelse
av ditt privatliv.

6. DELES INFORMASJONEN MED ANDRE?
• Vi deler ikke dine personopplysninger med andre med mindre det fremgår uttrykkelig i denne
erklæringen, vi får samtykke fra deg i det konkrete tilfelle eller det følger av gjeldende lovgivning
at vi kan eller må utlevere opplysningene.
• Ved mistanke om lovbrudd vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter ved en
anmeldelse fra oss eller på begjæring fra myndighetene. Vi vil også kunne levere ut informasjon
til andre dersom det trengs for å forhindre ytterligere svindel, eller informasjonen er nødvendig
for å avklare konkrete tvister.
• I forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f. eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av Plug-in
Norges eiendeler eller overføring av tjenester til et annet selskap.

7. HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)?
Vi kan kombinere informasjon fra informasjonskapsler med andre opplysninger vi har registrert om
deg og ditt kundeforhold når det er tillatt etter gjeldende rett eller du har gitt oss ditt samtykke.
Våre nettsteder kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder, produkter og tjenester, herunder
sosiale medier (f. eks. Facebook sosiale tilleggsmoduler). Tredjepartstjenester eller
tredjepartsapplikasjoner som er tilgjengelig på våre nettsteder er underlagt tredjepartens
personvernpolicy. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse tredjepartenes
personvernpraksis.

8. HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Personopplysningene lagres på server hos vår leverandør av IT-tjenester Advania AS. Plug-in Norge
benytter Heimtun Regnskap & Rådgiving AS for all regnskapsførsel. Nødvendige personopplysninger i
tilknytning til regnskapsførsel kan også lagres hos denne part.

9. HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle
formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven.

10. HVA ER DINE RETTIGHETER OG VALGMULIGHETER?
Du har rett til å:
• Vite hvilken informasjon vi har registrert om deg
• Kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller
fjernes,
• Reservere deg mot direkte markedsføring (e-post, SMS o.l.),
• Når som helst trekke tilbake samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt
oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere hele eller
deler av våre tjenester til deg.
• Deaktivere innsamling av data ved de informasjonskapsler/«cookies» vi til enhver tid bruker.
• Be om å få dine opplysninger utlevert for å overføre disse til en annen tilsvarende tjeneste
(dataportabilitet) i den grad dette er praktisk mulig og i samsvar med norsk rett.
• Uten ugrunnet opphold bli orientert om eventuelle sikkerhetsbrudd, dersom det er trolig at
bruddet kan medføre en høy risiko for spredning eller tap av dine personopplysninger
• Klage til Plug-in Norge ved å kontakte oss som beskrevet under punkt 12, dersom du mener
at vi ikke følger denne Personvernerklæringen eller gjeldende norsk personvernlovgivning.
Klage kan også sendes til Datatilsynet.

11. HVORDAN FÅR JEG VITE OM ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN?
Vi kan få behov for å oppdatere Personvernerklæringen for å gjenspeile endringer av våre tjenester
eller nye lovkrav. For info om endringer kan du kontakte Plug-in Norge som beskrevet under punkt
12.

12. HVORDAN KONTAKTE OSS?
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er:
Plug-in Norge AS, orgnr. 914 591 252
Danholmen 25
3128 Nøtterøy

Plug-in Norge har en dedikert ansvarlig for å sikre en trygg og god behandling av personopplysninger.
Du kan kontakte personvernansvarlig på e-postadressen post@plug-in.no dersom du har spørsmål
eller kommentarer til denne Personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger.